TB về Điều kiện dự thi của SV trả nợ các HP chưa đạt vào HK I, NH 16-17

Thực hiện Biên bản số 2927/BB-ĐHYD ngày 10/10/2016 về việc Họp xét lên lớp năm học 2016-2017 của Hội đồng xét lên lớp và kết luận của Hội đồng Khoa học Đào tạo tổ chức học kỳ phụ để tạo điều kiện cho sinh viên trả nợ các học phần còn thiếu, Nhà trường thông báo một số nội dung sau:

  1. Đối với những sinh viên đã hoàn thành chương trình học của các học phần đăng ký học lại trong học kỳ I năm học 2016-2017 phải nộp bảng theo dõi quá trình học lại cho Phòng ĐTĐH. Bảng theo dõi quá trình học lại của sinh viên phải được Khoa, Bộ môn xác nhận đủ điều kiện dự thi và nộp lại cho chuyên viên phụ trách khối trước ngày 26/12/2016 (thứ hai).
  2. Các chuyên viên phụ trách khối tổng hợp danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi của từng học phần và trình Lãnh đạo Phòng ĐTĐH xét duyệt trước cho sinh viên dự thi.

 

Nhận được thông báo này đề nghị Ban cán sự các lớp và sinh viên liên quan thực hiện đúng các nội dung trên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *