TB đăng ký học tập theo hệ thống tín chỉ HK II, NH16-17 cho SV năm thứ nhất, năm thứ hai hệ CQ và liên thông.

 

Thực hiện kế hoạch, chương trình đào tạo đại học học kỳ II năm học 2016-2017 và kế hoạch triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ, Nhà trường thông báo cho sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai (khoá TS2015, 2016) hệ chính quy và hệ liên thông một số nội dung sau đây:

  1. Sinh viên truy cập vào địa chỉ: cems-med.hueuni.edu.vn để tiến hành đăng ký các học phần học tập của học kỳ II năm học 2016-2017:

Sinh viên hệ chính quy sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu đã được cấp từ học kỳ I năm học 2016-2017.

Sinh viên hệ liên thông được cấp tài khoản gồm tên đăng nhập (là mã sinh viên) và mật khẩu kèm theo thông báo này tại trang web của Phòng ĐTĐH.

  1. Hướng dẫn sử dụng trang thông tin đào tạo tín chỉ dành cho sinh viên và mật khẩu được thông báo tại trang web của Phòng ĐTĐH: dtdh-ydh.edu.vn/ Thông báo.
  2. Thời gian đăng ký: Từ ngày 16/01/2017 đến hết ngày 05/02/2017.
  3. Các chuyên viên chủ nhiệm khối theo dõi quá trình đăng ký học của sinh viên, xử lý đăng ký và duyệt danh sách đăng ký học trong phần mềm trước khi trình Lãnh đạo phòng phê duyệt danh sách chính thức.
  4. Một số lưu ý:

– Do 1 học phần được đảm nhiệm bởi nhiều giảng viên nên tên cán bộ giảng dạy được mặc định là cán bộ Giáo vụ đại học hoặc Ban chủ nhiệm của Khoa, Bộ môn.

– Sinh viên phải đăng ký theo đúng các học phần và ngành đang theo học. Ví dụ:

Sinh viên lớp Y1A, Y1B phải đăng ký học học phần Giải phẫu 2 vào nhóm “Giải phẫu 2 – Nhóm 1 (Y1AB)”.

Sinh viên lớp Y2C, Y2D phải đăng ký học học phần Vi sinh vào nhóm “Vi sinh – Nhóm 2 (Y2CD)”.

– Giảng đường học lý thuyết vẫn thực hiện theo lịch phân bố giảng đường hằng tuần được thông báo tại trang web của Phòng ĐTĐH và tiền sảnh nhà B.

– Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, sinh viên phản hồi về Phòng ĐTĐH qua chuyên viên chủ nhiệm khối.

 

Nhận được thông báo này đề nghị các lớp sinh viên và cán bộ có liên quan thực hiện đúng các nội dung trên.

 

Hướng dẫn sử dụng: Download

 

Mật khấu cho hệ liên thông: Download

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *