MẪU BẢNG THEO DÕI QUÁ TRÌNH HỌC LẠI CỦA SINH VIÊN

Sau khi sinh viên đã nộp Đơn xin đăng ký học lại các học phần còn thiếu tại phòng Đào tạo Đại học, sinh viên tải mẫu Bảng theo dõi quá trình học lại của sinh viên, điền đầy đủ thông tin và theo học cùng với lớp đã được Bộ môn sắp xếp từ trước. Sau mỗi buổi học phải có chữ ký của cán bộ giảng dạy. Kết thúc học phần sinh viên mang Bảng theo dõi lên nộp tại phòng Đào tạo Đại học (đã được cán bộ Bộ môn điền điền đầy đủ Kết quả học tập) mới được lập danh sách thi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *