MẪU ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI CÁC HỌC PHẦN CÒN THIẾU

Sinh viên học lại tải mẫu Đơn xin đăng ký học lại các học phần còn thiếu, điền đầy đủ thông tin, đến gặp bộ môn xin đăng ký xếp lớp học lại sau đó mang đơn về nộp lại cho chuyên viên quản lý khối tại phòng Đào tạo Đại học để được hướng dẫn học lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *