TB Thi tốt nghiệp môn Lý luận chính trị năm học 2016-2017

Thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo Đại học năm học 2016-2017. Căn cứ điều 14, chương IV Quy chế 25/2006/QĐ-BGDĐT về việc thực tập cuối khoá, làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học. Căn cứ công văn số 1039/ĐHH-ĐTĐH ngày 24/10/2011 của Giám đốc Đại học Huế về việc Thi tốt nghiệp đại học các môn Lý luận chính trị. Nhà trường thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp các môn Lý luận chính trị năm học 2016-2017 như sau:

1. Môn thi tốt nghiệp: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin.

2. Đối tượng dự thi:

– Ngành Y đa khoa hệ chính quy năm thứ 6 (Y6A,B,C,D,E,F,G,H).

– Ngành Răng hàm mặt hệ chính quy năm thứ 6 (RHM6).

– Ngành Y học cổ truyền hệ chính quy năm thứ 6 (YHCT6).

– Ngành Dược học hệ chính quy năm thứ 5 (D5A,B).

– Ngành Điều dưỡng hệ chính quy năm thứ 4 (ĐD4).

– Ngành Kỹ thuật y học hệ chính quy năm thứ 4 (KTXN4, KTHA4).

3. Thời gian và địa điểm thi:

– Thời gian thi: Lúc 07 giờ 00 ngày 04 tháng 3 năm 2017 (Thứ  7).

– Địa điểm: Tại Trường Đại học Y-Dược Huế (Phòng Đào tạo Đại học sẽ thông báo cụ thể phòng thi sau).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *