TB góp ý TKB giảng dạy HK I, NH 2017-2018

Thực hiện kế hoạch, chương trình đào tạo đại học học kỳ I năm học 2017-2018. Nhà Trường thông báo một số nội dung sau:

  1. Phòng ĐTĐH đã lập dự thảo kế hoạch giảng dạy cho học kỳ I năm học 2017-2018 và nội dung cụ thể được đưa lên trang web của Phòng (dtdh-ydh.edu.vn/Thông báo). Đề nghị các Khoa/Bộ môn, cán bộ giảng dạy vào địa chỉ trên để xem dự thảo thời khóa biểu và góp ý cho bản dự thảo giảng dạy chi tiết của các đối tượng thuộc đơn vị mình, nội dung góp ý bao gồm:

– Các học phần và số tiết đã phân giảng của đơn vị.

– Số lượng các nhóm, lớp tham gia thực hành.

– Đề xuất phương án điều chỉnh.

  1. Dự thảo thời khóa biểu giảng dạy sau khi các Khoa/Bộ môn góp ý sẽ được điều chỉnh và thực hiện cho cả học kỳ cho nên đề nghị các đơn vị rà soát kỹ trước khi Nhà trường ký bản chính thức.
  2. Đề nghị các Khoa/ Bộ môn phản hồi bằng văn bản về Phòng ĐTĐH trước ngày 21/08/2017 (thứ hai), gặp CN Phan Văn Thắng hoặc gửi qua địa chỉ email: phanthangtb@gmail.com.
  3. Thời khóa biểu chính thức sẽ được đưa lên trang web của Phòng ĐTĐH (dtdh-ydh.edu.vn/Lịch thi-Thời khóa biểu-Phân GĐ) các đơn vị vào địa chỉ trên để xem thời khóa biểu và giảng đường giảng dạy lý thuyết hàng tuần.

 

01 TKB ky I nam 17-18 (YDK nam 1-2-3 CQ) Tin chi

02 TKB ky I nam 17-18 (YDK nam 4-5-6 CQ) Nien che

03 TKB ky I nam 17-18 (RHM nam 1-2-3-4-5-6 CQ)

04 TKB ky I nam 17-18 (YHCT nam 1-2-3-4-5-6 CQ)

05 TKB ky I nam 17-18 (YHDP nam 1-2-3-4-5-6 CQ) Tin chi

06 TKB ky I nam 17-18 (Duoc nam 1-2-3-4-5 CQ)

07 TKB ky I nam 17-18 (Dieu duong nam 1-2-3-4 CQ)

08 TKB ky I nam 17-18 (XNYH nam 1-2-3-4 CQ)

09 TKB ky I nam 17-18 (KTHAYH nam 1-2-3-4 CQ)

10 TKB ky I nam 17-18 (YTCC nam 1-2-3-4 CQ) Tin chi

11 TKB ky I nam 17-18 (YDK-YHDP-YHCT he LT CQ 4 nam)

12 TKB ky I nam 17-18 (Duoc he LT CQ 4 nam)

13 TKB ky I nam 16-17 (DDKT LT CQ tu CĐ)

14 TKB ky I nam 16-17 (DD-KT he VLVH nam 2-nam 4)

15 TKB ky I nam 16-17 (DD-KT he VLVH nam 1-nam 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *