TB Đăng ký học lại các học phần còn thiếu của NH 16-17 trở về trước

Thực hiện chương trình và kế hoạch đào tạo đại học năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo về việc sinh viên đăng ký học lại các học phần còn thiếu của năm học 2016-2017 trở về trước như sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *