Tb số 3829/TB-ĐHYD v/v Biên soạn KHBG cho ngành Y khoa tích hợp (năm 1, 2, 3)

Thực hiện quyết định số 2445/QĐ-ĐHYD ngày 30/7/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế về việc ban hành chương trình khung và chương trình chi tiết các modules ngành Y khoa tích hợp dựa trên năng lực hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Nhà trường thông báo đến Ban chủ nhiệm Khoa, Bộ môn và thầy cô là Trưởng/ Phó Modules biên soạn kế hoạch bài giảng các học phần của modules thuộc các năm 1, 2, 3 trong chương trình đào tạo Y khoa tích hợp dựa trên năng lực như sau:

Nội dung cụ thể xin xem chi tiết ở file đính kèm:  Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *