Phân bố giảng đường tuần từ 11 đến 16/02/2019

* Lịch phân bố giảng đường của các lớp đào tạo theo hệ niên chế và các lớp tín chỉ năm cuối : download
* Lịch phân bố giảng đường thi của các lớp sinh viên năm thứ nhất : download
Ghi chú:

– Lịch phân bố giảng đường của các lớp đào tạo theo học chế tín chỉ được thông báo kèm thời khóa biểu trong phần mềm hệ thống  thông tin tích hợp quản lý đào tạo.

– Việc mượn giảng đường được xử lý thông qua phần mềm, các thầy cô sử dụng tài khoản của mình để đăng kí mượn giảng đường (Đăng kí mượn trước 3 ngày so với ngày mượn).
– Chỉ có cán bộ mới được phân quyền mượn giảng đường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *