TB Tổ chức cho sinh viên các trường Đại học thành viên và Khoa trực thuộc Đại học Huế từ khóa tuyển sinh 2015 trở về trước đăng ký học lớp Giáo dục thể chất ngoài giờ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *