TB đăng ký học phần NNKC HK2, NH19-20 và hình thức học tập trực tuyến tại Trường ĐHNN-ĐHH

Trường ĐHNN-ĐHH đã có thông báo số 312/TB-ĐHNN về việc đăng ký học học phần Ngoại ngữ không chuyên (Ngoại ngữ cơ bản 2). Phòng ĐTĐH xin thông báo đến các sinh viên năm thứ nhất (khóa TS2019) và SV đăng ký học lại biết và thực hiện.

Trận trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *